Név: Pannónia Iskola 2000 Alapítvány

Cím: 1192 Budapest, Pannónia út 12.

 

Adószám: 18236727-1-43

Bankszámlaszám: 11719001-20312547

Bírósági nyilvántartás száma: 01-01-0007485

Bírósági bejegyző határozat száma: Fővárosi Törvényszék 9.Pk.60.001/1999/8.

 

 

Kivonat a Pannónia Iskola 2000 Alapítvány Alapító Okiratából

 

PREAMBULUM

 

Az Alapító, hivatkozva arra, hogy

 

- a Pannónia Iskolai Sport- és Nevelési Alapítvány (székhely: 1192 Budapest, Pannónia út 12.) 2008. december 31.  napján a Pannónia Iskola 2000 Alapítványhoz csatlakozott, s így a két alapítvány egyesítésre került, továbbá

- a Pannónia Iskolai Sport- és Nevelési Alapítvány jogutóda az egyesítésre tekintettel a Pannónia Iskola 2000 Alapítvány lett, módosítja és egységes szerkezetbe foglalja a Pannónia Iskola 2000 Alapítvány Alapító Okiratát.

 

2. Az Alapítvány neve:                     Pannónia Iskola 2000

  Az Alapítvány székhelye:            1192 Budapest, Pannónia út 12.

 

3. A Pannónia Iskola 2000 Alapítvány besorolási kategóriája: közhasznú szervezet.

 

4. A Pannónia Iskola 2000 Alapítvány jogi személy.

 

5. Általános rendelkezések:

5.1. A Pannónia Iskola 2000 Alapítvány (továbbiakban Alapítvány) által végzendő közhasznú tevékenység:

 

6. Az Alapítvány célja:

6.1. Az általános iskolai tanulók fejlődésének segítése, továbbtanulásuknak, felkészítésüknek elősegítése.

6.2. Idegen nyelvek, számítástechnikai, környezetvédelmi, informatikai ismeretek oktatásának támogatása.

6.3. A diákok testi fejlődésének és egészséges életmódra való nevelésének segítése.

6.4. A tehetséggondozás patronálása.

6.5. Új, korszerű taneszközök, könyvek beszerzése.

6.6. Az iskolában tanító pedagógusok szakmai képzésének és továbbképzésének elősegítése, bel- és külföldi tanulmányutak szervezése és finanszírozása.

6.7. Pályázatok kiírása, elbírálása és jutalmazása, ösztöndíjak meghirdetése és elosztása.

6.8. Minden olyan tevékenységben való közreműködés, amely segíti a tanulók eredményes, magas szintű oktatását, egészséges életmódra nevelését.

6.9. A Pannónia Általános Iskolában a nevelési célok megvalósításánál különös szerepet kapott a gyermekek rendszeres sporttevékenységének szervezése és támogatása. Ennek érdekében az Alapítvány célja:

6.9.1 Az iskolai tanulók egyesületben és egyesületen kívüli rendszeres sporttevékenységének támogatása.

6.9.2. A sporttevékenység iskolán belűli megvalósításához az Alapítvány vagyonának felhasználásával a meglévő eszközök állagának megőrzése és új eszközök vásárlására lehetőségek bővítése.

6.9.3. Az iskolai oktatás intenzívebb megvalósítása érdekében olyan új technikai eszközök beszerzése, amellyel az oktatási, nevelési célok, a tanulók fizikai és személyi fejlődése hatékonyabban megvalósíthatók.

 

7. Az Alapítvány céljára rendelt vagyon:

7.1. Az induló vagyon 100 000 Ft (azaz százezer forint), amelyet az Alapító készpénzben bocsát az Alapítvány rendelkezésére a nyilvántartásba vételét követő 30 napon belül.

7.3. Az Alapítványi tőke az Alapítvány saját vagyona.

7.4. Az Alapítvány vagyonának minősül az induló vagyonon felül annak működéséből származó minden bevétel, a csatlakozási, támogatási befizetések és az ilyen címen adományozott ingó és ingatlan vagyontárgyak.

 

8. Csatlakozás az Alapítványhoz:

8.1. Az Alapítvány nyitott.

8.2. Az Alapítványhoz csatlakozhat minden magyar és külföldi természetes és jogi személy, illetve ezek jogi személyiséggel nem rendelkező társasága vagy szervezete,

    -ha az Alapítvány célkitűzését elfogadja, és vagyoni hozzájárulását a pénzintézeti csekkszámlára való befizetéssel az Alapítványi vagyonba beolvasztani rendeli,

    -ha az Alapítványi cél elérése érdekében valamely vagyontárgyat (különösen technikai eszközt, ingatlant, vagyoni értékű jogosultságot) bocsát az Alapítvány rendelkezésére, és beleegyezését adja ahhoz, hogy annak célszerű felhasználását az Alapítványt kezelő testület (kuratórium) határozza meg,                        

       - ha az Alapítvány célkitűzéseit elfogadja és vagyoni hozzájárulását kiadásainak fedezésére rendeli.

8.3. A csatlakozók javaslatot tehetnek az általuk adott vagyonnak vagy annak egy részének az Alapítvány céljainak megfelelő, meghatározott célra történő felhasználására. A javaslatot a kuratórium jogosult elbírálni.

 

9. Az Alapítványi vagyon felhasználásának módja:

9.1. Az Alapítványi célok megvalósítására teljes egészében felhasználható


9.2. Az Alapítványi vagyonból vásárolt eszközök az Alapítvány tulajdonában maradnak.

9.3. Az Alapítványból támogatásra fordítandó vagyon felhasználási területei:                 

A kuratórium a fentieken túlmenően, bármely más, az Alapítvány céljaival összhangban álló támogatást nyújthat.


9.4. Az Alapítvány vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljai elérése érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezhet. Gazdálkodásából származó nyereségét nem oszthatja fel, vissza kell forgatnia a meghatározott célokra.

9.5. Az Alapítvány befektetési tevékenységet nem folytathat.

9.6. A kuratórium jutalmakra, ösztöndíjakra, támogatásokra vonatkozó döntéseit évente egyszer ünnepélyesen, nyilvános iskolai fórumon ismertetni kell.

 

10. Az Alapítvány kezelő szerve:

A kuratórium az Alapítvány döntéshozó, ügyintéző és képviselő szerve, amely gondoskodik arról, hogy a vagyon kizárólag a meghatározott célokra és értékben kerüljön felhasználásra.

10.5. A kuratórium dönt: